U Nar. nov., br. 117/22 od 7.10.2022. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 15.10.2022.  

Pravilnikom se određuje način provođenja sezonskog sniženja.

Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ te 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 18. 12. 2019.).

Roba koja se nakon proteka sezonskog sniženja prodaje do isteka zaliha po sniženoj cijeni sukladno čl. 4. Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (Nar. nov., br. 135/15), stupanjem na snagu Pravilnika nastavlja se prodavati po istoj cijeni do isteka zaliha. Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (Nar. nov., br. 135/15).

Natrag