U Nar. nov., br. 109/22 od 21.9.2022. objavljen je Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.9.2022.

Pravilnikom se propisuje učestalost uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjeti i načini smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje, a u odnosu na zahtjeve propisane Uredbom Komisije (EZ) 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22. 12. 2005.), kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/205. Odredbe Pravilnika ne primjenjuju se na mljeveno meso kojeg subjekt u poslovanju s hranom melje iz usluge neposredno krajnjem potrošaču niti na mesne pripravke koje subjekt u poslovanju s hranom termički obrađuje prije stavljanja na tržište.

Danom stupanja na snagu Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje (Nar. nov., br. 30/10 i 38/12).

Natrag