U Nar. nov., br. 101/22 od 2.9.2022. objavljen je Pravilnik o službenom certificiranju pošiljaka za izvoz u treće zemlje (u nastavku: Pravilnik) 1.10.2022.

Odredbe Pravilnika odnose se na objekte, odnosno subjekte iz nadležnosti sanitarne inspekcije propisane čl. 14. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (Zakon). Izvozna notifikacija subjekta i pripadajućih objekata te izdavanje službenih certifikata za pošiljke u svrhu službenog certificiranja za izvoz u treće zemlje provodi se sukladno zahtjevima iz čl. 63. st. 1. Zakona, a zahtjev se podnosi Državnom inspektoratu (elektroničkim putem, odnosno putem javnog portala središnjeg informacijskog sustava sanitarne inspekcije). Državni inspektorat provodi službeno certificiranje u skladu s ovlastima iz čl. 63. st. 2. Zakona.

Izvoznici koji su notificirani i upisani u Registar prema Pravilniku o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani (Nar. nov., br. 31/19) i čl. 4. st. 4. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Nar. nov., br. 81/13, 14/14, 56/15 i 32/19), smatraju se notificiranima i u smislu odredbi Pravilnika.

Subjekti u poslovanju s hranom obvezni su postupak službenog certificiranja hrane/pošiljaka hrane u svrhu izvoza u treće zemlje uskladiti s odredbama Pravilnika danom stupanja na snagu istoga.

Natrag