U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom gospodarstvu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 26.2.2022. Pravilnikom se propisuje: - obrazac i sadržaj povlastice za gospodarski ribolov (u daljnjem tekstu: povlastice) te zahtjeva za izdavanje povlastice, - oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim povlasticama, - program i način polaganja ribarskog ispita, visina troškova polaganja ribarskog ispita i iznos naknade za rad u povjerenstvu, - obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu te oblik, sadržaj i način vođenja upisnika izdanih uvjerenja, - konstrukcijsko-tehnička obilježja, označavanje, način upotrebe, namjena pojedinih vrsta ribolovnih alata i opreme za ribolov te način i tehnike ribolova, - oblik, sadržaj i način vođenja popisa ulova u gospodarskom ribolovu, - oblik, sadržaj i način dostavljanja podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu, - dopuštena količina zadržanog ulova u gospodarskom ribolovu po ribolovnim područjima i pojedinim vrstama riba, broj povlastica po ribolovnim područjima u kojima je dopušteno obavljanje gospodarskog ribolova, visina iznosa i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov, - sadržaj obrasca izvješća o uplati naknade za gospodarski ribolov, način i dinamika dostavljanja izvješća o uplati naknade županiji u elektroničkom obliku.

Ovlaštenicima važećih povlastica za gospodarski ribolov koje su prethodno izdane temeljem prethodnog propisa – Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Nar. nov., br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak, 49/05 – pročišćeni tekst i 14/14) nadležno županijsko tijelo ukinut će navedene povlastice i izdati nove na njihov zahtjev sukladno čl. 82. st. 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Nar. nov., br. 63/19) uz zadovoljavanje svih ostalih uvjeta za izdavanje povlastice. Zahtjev ovlaštenici povlastice dužni su podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. U slučaju nepodnošenja zahtjeva u navedenom roku smatrat će se da je ovlaštenik povlastice odustao od obavljanja gospodarskog ribolova i plaćanja naknade za obavljanje istog te će se povlastica ukinuti po službenoj dužnosti sukladno čl. 14. st. 1. toč. 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Odredbe čl. 22. ovoga Pravilnika počinju se primjenjivati u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a nakon izvršene izmjene povlastica iz čl. 27. ovoga Pravilnika.

U prijelaznom razdoblju ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov obvezni su voditi interni tjedni popis ulova na obrascu tjednog ulova koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 4.), a Ministarstvu dostavljati mjesečni popis ulova na obrascu mjesečnog ulova koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 5.) elektroničkim putem ili u papirnatom obliku jednom mjesečno, a najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (Nar. nov., br. 82/05, 96/13 i 114/13) i Naredba o broju povlastica za gospodarski ribolov, količini i vrsti ulova u gospodarskom ribolovu i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova (Nar. nov., br. 91/03, 1/06, 50/10 i 70/13).

Natrag