U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 41 od 1.4.2022.) pojašnjena je primjena stopa PDV-a od 1.4.2022., a sukladno prethodno objavljenim izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, kojima propisano smanjenje stope PDV-a sa 25% i 13% na 5% za određena dobra i usluge.

Natrag