U Nar. nov., br. 154 od 28.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.
U Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12. i 82/17.) u članku 1. riječi: »kunama« zamjenjuju se riječi: »eurima«. Obrazac zahtjeva u privitku ovoga Pravilnika zamjenjuje obrazac zahtjeva u privitku Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12. i 82/17).

Natrag