U Nar. nov., br. 69/22 od 17.6.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 25.6.2022., osim odredbe čl. 2. i 3. Pravilnika koja stupa na snagu dana 1.1.2023. godine.

Operatori univerzalnih usluga obvezni su osigurati da pretplatnički pristupni vodovi u njihovim elektroničkim komunikacijskim mrežama omogućuju minimalnu brzinu prijenosa podataka od 7 Mbit/s u dolaznom smjeru i 1 Mbit/s u odlaznom smjeru.

Operator univerzalnih usluga može prekinuti pružanje usluge javnih telefonskih govornica na lokaciji na kojoj u posljednjih godinu dana nije ostvaren promet bez prethodne suglasnosti Agencije, uz obvezu dostavljanja pisane obavijesti Agenciji najmanje 30 dana prije planiranog prekida pružanja usluge.

Natrag