U Nar. nov., br. 106 od 14.9.2022. objavljen je Pravilnik o gospodarenju otpadom koji stupa na snagu 22.9.2022.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

 1. pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda i sadržaj izvješća o nusproizvodima
 2. sadržaj izvješća centra za ponovnu uporabu
 3. sadržaj i obrazac pratećeg lista i obavezni podaci na pratećem listu
 4. sadržaj izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu i obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada
 5. način obavljanje postupaka gospodarenja otpadom
 6. popis vrsta otpada koje osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati bez naknade
 7. metode uzorkovanja i ispitivanja neugode uzrokovane mirisom zbog otpada
 8. popis postupaka za koje se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, obrazac zahtjeva i obrazac dozvole za gospodarenje otpadom, te sadržaj elaborata gospodarenja otpadom
 9. postupci oporabe i način izvođenja postupaka oporabe za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom odnosno koji se obavljaju temeljem upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja
 10. način potvrđivanja namjere obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom
 11. pojedinosti financijskog jamstva, način određivanja iznosa financijskog jamstva, način postupanja nadležnog tijela u svezi financijskog jamstva te način izračuna iznosa financijskog jamstva ili ekvivalentnog osiguranja za pošiljke koje podliježu notifikacijskom postupku
 12. katalog otpada usklađen s Popisom otpada iz Zakona, te opasna svojstva otpada
 13. način izračuna ciljeva gospodarenja otpadom te izvješća koja se dostavljaju Europskoj komisiji.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti:

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 81/20), osim članka 47. i Dodatka XIII. Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 81/20) koji prestaje važiti stupanjem na snagu pravilnika iz članka 39. stavka 6. Zakona.
 • Pravilnik o katalogu otpada (»Narodne novine«, br. 90/15) i Naputak o glomaznom otpadu (»Narodne novine«, br. 79/15).
 • članci 4. i 5. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (»Narodne novine«, br. 117/14).
 • odredbe članka 14. stavka 2., članka 16., 17. i 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine«, br. 50/17., 84/19. i 14/20. – Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske).
Natrag