U Nar. nov., br. 133/22 od 11.11.2022. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 12.11.2022.

U Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (Nar. nov., br. 103/13 i 144/20) u čl. 42. iza riječi: »virusom SARS-CoV-2« briše se točka i dodaju riječi: »i bolesti Majmunskih boginja uzrokovane virusom majmunskih boginja«.

Natrag