U Nar. nov., br. 146 od 14.12.2022. objavljene su sljedeće odluke:

  • Odluka o gradskim porezima Grada Županje, koja stupa na snagu 22. prosinca 2022. godine, kojim danom prestaju važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni vjesnik« Grada Županje broj 4/17), Odluka o izmjenama odluke o gradskim porezima (»Službeni vjesnik« Grada Županje 6/17, Odluka o izmjenama i dopunama odluke o gradskim porezima (»Službeni vjesnik« Grada Županje 3/18) i Odluka o izmjeni odluke o gradskim porezima (»Službeni vjesnik« Grada Županje broj 5/20);
  • Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Novske, koja stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine,
  • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Slunja, koja stupa na snagu 22. prosinca 2022. godine,
  • Odluka o porezima Općine Tribunj, koja stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojemu je ova Odluka objavljena u »Narodnim novinama«; Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Tribunj (»Narodne novine«, broj 91/20, »Službeni glasnik Općine Tribunj«, broj 14/20);
  • Odluka o lokalnim porezima Općine Vrpolje, koja stupa na snagu 22. prosinca 2022. godine, kojim danom prestaje važiti Odluka o porezima Općine Vrpolje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 11/17 i 23/17).
Natrag