U Nar. nov., br. 154 od 28.12.2022. objavljene su sljedeće odluke o gradskim porezima:

Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela koja stupa na snagu 1 siječnja 2023. godine. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela (»Službeni glasnik Grada Dugog Sela«, broj 2/17, 7/17 i 12/20);

Odluka o lokalnim porezima Grada Korčule koja stupa na snagu 1 siječnja 2023. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, broj 2/18) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Službeni glasnik Grada Korčule«, broj 2/18);

Odluka o porezima Grada Senja koja stupa na snagu 1 siječnja 2023. godine. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Narodne novine« broj 75/17 i 57/18 i »Službeni glasnik Grada Senja« broj 5/17 i 8/18);

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda koja stupa na snagu 1 siječnja 2023. godine,

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Splita koja stupa na snagu 1 siječnja 2023. godine.

Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog koja stupa na snagu 1 siječnja 2023. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog (»Službene novine Grada Vrbov¬skog« broj 4/17, 10/17) (»Narodne novine« broj 42/17, 116/17).

Natrag