U Nar. nov., br. 130 od 7.11.2022. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu koja je stupila na snagu 4.11.2022.

Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava za 2021. godinu, u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio te trgovačkih društava od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica ili manjinski udio, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Natrag