U Nar. nov., br. 77/22 od 5.7.2022. objavljena je Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 16.7.2022.

Odlukom se utvrđuje Osnovna lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) koja, u skladu s čl. 20. st. 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13, 98/19.) sadrži popis lijekova koji se osiguranim osobama HZZO-a u cijelosti osiguravaju u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. Odlukom se utvrđuje i Osnovna lista magistralnih pripravaka.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 135/21, 6/22, 39/22, 52/22 – ispravak, 65/22, 68/22).

Natrag