U Nar. nov., br. 20/22 od 16.2.2022. objavljena je Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera«.

Općini Plitvička Jezera pripadaju sljedeći općinski porezi:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8 %.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u visini od 15,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor na području Općine.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kako slijedi:

– ukoliko se površina koristi tijekom cijele godine – porez se plaća u visini od 15,00 kn/m2 korisne površine mjesečno,

– ukoliko se površina koristi mjesečno – porez se plaća u visini od 20,00 kn/m2 korisne površine mjesečno,

– ukoliko se površina koristi dnevno – porez se plaća u visini od 25,00 kn/m2 korisne površine dnevno.

Obveznici poreza dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke o namjeri korištenja javne površine, kao i o svim promjenama, najkasnije do 31. prosinca tekuće za sljedeću kalendarsku godinu.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera (Nar. nov., br. 5/18 i 112/21).

Natrag