Odlukom o porezima Općine Matulji (Nar. nov., br. 151/22) utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Matulji, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza u skladu sa zakonskim odredbama. Općinski porezi su: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor i 4. porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim članka 3. koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2364.html

Natrag