U Nar. nov., br. 141/22 od 6.12.2022. objavljena je Odluka o porezima Grada Virovitice (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2023.

Odlukom se utvrđuju vrste lokalnih poreza, stopa i visina poreza, koji su prihod proračuna Grada Virovitice.

Gradu pripadaju sljedeći porezi: 1. Prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 10%, 2. Porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na potrošnju alkoholnih pića (rakiju, vinjak i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada, 3. Porez na kuće za odmor, plaća se godišnje, u iznosu od 1,50 € po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na području Grada.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Virovitice (»Narodne novine« broj 5/2020 i »Službeni vjesnik Grada Virovitice« broj 9/2019).

Natrag