U Nar. nov., br. 26 od 3.3.2022. objavljena je Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2022., koja stupa na snagu 11. ožujka 2022. godine.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. siječnja 2022. iznosi 1.674,94 kn. Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2021. usklađuju se od 1. siječnja 2022. za 2,24 %.

Natrag