U Nar. nov., br. 133/22 od 11.11.2022. objavljena je Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2023. godinu (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2023.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine za 2023. godinu, iznosi 70,00 eura.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine (Nar. nov., br. 23/22).

Natrag