Odlukom o općinskim porezima Općine Prgomet (Nar. nov., br. 113/22) utvrđeni su općinski porezi, a to su: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«, dakle od 1.10.2022.

Natrag