U Nar. nov., br. 85/22 od 22.7.2022. objavljena je Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 23.7.2022.

Vijeće Europske unije je 12.7.2022. donijelo Odluku Vijeća (EU) 2022/1211 od 12.7.2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 1.1.2023.  (SL L 187., 14.7.2022.; u nastavku: Odluka) kojom je utvrdilo da Republika Hrvatska (RH) ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute u RH i da će odstupanje u korist RH iz čl. 5. Ugovora o pristupanju RH Europskoj uniji iz 2012. prestati s učinkom od 1.1.2023.

Vijeće Europske unije donijelo je 12.7.2022. Uredbu Vijeća (EU) 2022/1208 od 12.7.2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku (SL L 187., 14.7.2022.; u nastavku: Uredba)  kojom je utvrđeno da se stopa konverzije određuje na 7,53450 kuna za jedan euro.

U skladu s Odlukom i Uredbom, Vlada RH ovom Odlukom objavljuje dan uvođenja eura kao službene valute u RH, fiksni tečaj konverzije, dan početka i završetka dvojnog optjecaja, dan početka i završetka dvojnog iskazivanja te druga pitanja potrebna za uvođenje eura kao službene valute u RH.

Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u RH na dan 1.1.2023.

Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.

Razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje od 1.1.2023. u 00:00 sati do 14.1.2023. u 24:00 sata.

Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje od 5.9.2022. u 00:00 sati do 31.12.2023. u 24:00 sata.

Natrag