U Nar. nov., br. 16 od 4. veljače 2022. objavljena je Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika koja stupa na snagu 10. veljače 2022. i važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih službenika i namještenika.

Navedenom je Odlukom propisano da će se sva materijalna i nematerijalna prava koja su državni službenici i namještenici iz rada i po osnovi rada ostvarivali temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17, 12/18, 2/19, 119/19 i 66/20) priznavat će se i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru.

Materijalna prava i druge naknade, ugovorene Kolektivnim ugovorom isplaćivat će se, nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru, u visini i na način na koji su ugovorene.

Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike utvrđuje se u visini od 6.044,51 kune bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec veljaču 2022., koja se isplaćuje u mjesecu ožujku 2022.

Natrag