Odlukom o lokalnim porezima Općine Erdut (Nar. nov., br. 151/22) utvrđuju se stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji čine vlastiti izvorni prihod Općine Erdut. Općini pripadaju prihodi od sljedećih poreza, i to: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor i 4. porez na korištenje javne površine. Stopa prireza na području Općine Erdut iznosi 5 %.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2363.html

Natrag