U Nar. nov., br. 2 od 5.1.2022. objavljena je Odluka o II. izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na području Međimurske županije, koja je stupila na snagu 29. prosinca 2021., a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

U Odluci o naknadi za razvoj na području Međimurske županije, od dana 28. 12. 2020. br. POP-685/2020. koja je objavljena u Narodnim novinama br. 3/2021. i na web-stranicama Međimurskih voda http://medjimurske-vode.hr, u točki II. Visina naknade za razvoj, čl. 3. st. 5. mijenjaju se visine posebnog dijela naknade za razvoj.

Natrag