U Nar. nov., br. 5/22 od 12.1.2022. objavljena je Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 4.1.2022. godine.

Odlukom se utvrđuje način financiranja Hrvatske gospodarske komore (HGK), izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica HGK te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obračunom i naplatom.

Članice HGK plaćaju članarinu ovisno o skupini u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

1. Prvu skupinu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

  • ukupna aktiva 7.500.000,00 kn,
  • ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i
  • broj zaposlenih 50.

Članice plaćaju članarinu dobrovoljno na temelju Izjave o dobrovoljnom plaćanju članarine (Izjava), a obvezne su plaćati članarinu u razdoblju od najmanje 12 mjeseci od davanja Izjave do opoziva.

Visina mjesečne članarine za Prvu skupinu iznosi:

a) 150,00 kn za članice koje ostvaruju prihod do 7.500.000,00 kn,
b) 300,00 kn za članice koje ostvaruju prihod viši od 7.500.000,00 kn,

2. Drugu skupinu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu skupinu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

  • ukupna aktiva 30.000.000,00 kn,
  • ukupni prihodi 60.000.000,00 kn i
  • broj zaposlenih 250.

Visina mjesečne članarine za Drugu skupinu iznosi 1.083,00 kn.

3. Treću skupinu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu skupinu.

Visina mjesečne članarine za Treću skupinu iznosi 3.973,00 kn.

Razvrstavanje u skupine vrši se na osnovi podataka iz godišnjega financijskog izvješća kojega je članica bila obvezna predati tijelima javne vlasti za godinu koja prethodi godini u kojoj je Odluka donesena. Pojednostavljeno rečeno, razvrstavanje u skupine će se obaviti na osnovi podataka iz godišnjeg financijskog izvješća za 2020., a zbog činjenice da je Odluka donesena u 2021. godini.

Neovisno o odredbi naprijed navedenog, razvrstavanje u skupine se može odrediti i na osnovi drugih dostupnih vjerodostojnih financijskih izvješća za godinu koja prethodi godini u kojoj je Odluka donesena.

Članice HGK za koje nisu dostupni podaci iz godišnjih financijskih izvješća kako je naprijed navedeno razvrstavaju se u prvu skupinu te plaćaju članarinu dobrovoljno na temelju Izjave u iznosu od 150,00 kn mjesečno.

Članice HGK koje izraze volju za pripadnost višoj skupini u odnosu na onu u koju bi se razvrstale na temelju odredbi Odluke, plaćat će članarinu u visini koja odgovara višoj skupini.

Članice HGK dužne su uplaćivati članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun HR8510010051700052620.

Članice HGK:

  • nad kojima je otvoren stečajni postupak oslobodit će se obveze plaćanja članarine, uz uvjet dostave Odluke stečajnih vjerovnika o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i pisanoga zahtjeva za oslobađanjem od plaćanja članarine, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (stečajnog upravitelja),
  • za koje je pokrenut postupak likvidacije oslobodit će se plaćanja članarine, uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda i pisanog zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja članarine potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje (likvidatora),
  • za koje je pokrenut postupak prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije, oslobodit će se plaćanja članarine uz uvjet dostave pravomoćnog Rješenja o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije i pisanog zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja članarine potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje,
  • koje su u mirovanju, privremeno ne obavljaju gospodarsku djelatnost, a nisu u postupku stečaja ili likvidacije i upisane su u sudski registar, oslobodit će se plaćanja članarine, uz uvjet dostave Izjave o neaktivnosti ovjerene od Financijske agencije i pisanog zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja članarine potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje.
Natrag