U Nar. nov., br. 147 od 31.12.2021. objavljena je Odluka o dopuni Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja koja stupa na snagu

Sukladno toč. III. st. 4. Odluke iz Nar. nov., br. 101/21, iznos sredstava koje su zdravstvene ustanove isplatile po pravomoćnim sudskim odlukama, a koji će se refundirati zdravstvenim ustanovama u skladu sa st. 3. ove točke, namjenska su pomoć i zdravstvene ustanove mogu ih koristiti isključivo za podmirenje dijela dospjelih obveza zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Izmjenom Odluke dodan je st. 4. prema kojem iznimno od  st. 4.,  ukoliko zdravstvena ustanova nema dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sredstva se mogu iskoristiti i za podmirenje ostalih dospjelih obveza s konta skupine 322.

Natrag