Novi kolektivni ugovori - za državne i javne zaposlenike

Novi kolektivni ugovori
- za državne i javne zaposlenike

Sindikati državnih i javnih službenika i namještenika i Vlada Republike Hrvatske sklopili su 6.5.2022. na određeno vrijeme od četiri godine Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (u nastavku: KU) i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (u nastavku: TKU), u kojima su uredili prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika zaposlenih u državnim tijelima i službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.

Sindikati državnih službenika i namještenika su ugovorili primjenu povoljnijeg prava u slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa za službenike i namještenike različito uređeno zakonom, drugim općim aktima, pojedinačnim rješenjem ili  KU-om. 

U slučaju nastanka promjene okolnosti nakon sklapanja KU-a, koje nisu bile poznate niti su se mogle predvidjeti u vrijeme njegova sklapanja, a ispunjenje obveza za jednu ugovornu stranu postalo otežano ili bi joj nanijelo pretjerani gubitak, ona može zahtijevati da se KU izmijeni ili dopuni.

Ako se ugovorne strane ne suglase o izmjenama KU-a, svaka od njih ima pravo otkazati ga uz otkazni rok od tri mjeseca od dana dostave pisanog otkaza drugoj ugovornoj strani.

Sindikati javnih službenika i namještenika ugovorili su da ukoliko tijekom važenja TKU-a stupi na snagu novi posebni propis o plaćama u državnoj/javnim službama,  da će ugovorne strane, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu novog propisa o plaćama, započeti s pregovorima o izmjenama i dopunama TKU-a zbog njegovog usklađivanja s novim posebnim propisom.

Ako se izmjene i dopune TKU-a ne potpišu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu novog posebnog propisa o plaćama zaposlenih u državnoj/javnim službama, Vlada Republike Hrvatske iz toga razloga može otkazati TKU.

Opširnije o KU-u i TKU-u pročitajte u našem časopisu Financije, pravo i porezi, br. 6.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

 

Natrag