U Nar. nov., br. 15/22 od 3. veljače 2022. objavljen je Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini.

Ovim Naputkom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovom Naputku, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Odluka o transakcijskim računima s izmjenama i dopunama (Nar. nov., br. 57/19 i 139/21) propisuje način određivanja i korištenja broja transakcijskih računa u kreditnim institucijama.

Vlastiti prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun za redovno poslovanje odnosnoga proračuna. Pregled računa proračuna nalazi se u Popisu računa proračuna, koji je sastavni dio ovog Naputka (Prilog 1).

Uplate na račune iz ovog Naputka koji se vode u Hrvatskoj narodnoj banci izvršavaju se preko Nacionalnoga klirinškog sustava.

Uplate na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske, ako pojedinačna uplata iznosi najmanje 1.000.000,00 kuna, mogu se, osim preko Nacionalnoga klirinškog sustava, izvršavati i preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

Natrag