U Nar. nov., br. 56 od 18.5.2022. objavljen je Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, koji se primjenjuje od 1.5.2022., a sklopljen je na određeno vrijeme od četiri godine. Detaljnije o odredbama navedenog KU-a možete pročitati u našem časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 6/22.

Natrag