U Nar. nov., br. 93/22 od 12.8.2022. objavljen je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – četvrte izmjene i dopune (u nastavku: Ugovor) koji je stupio na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika potpisnika tj. s danom 13.7.2022.

U Ugovoru je između ostalih promjena izmijenjen pojam plaće koja je zbroj osnovne plaće i dodataka na plaću.

Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se počev od 1.8.2022. godine u mjesečnom iznosu 5.100,00 kuna.

U Prilogu I. Ugovora objavljeni su poslovi odnosno radna mjesta, isti su razvrstani u 11 grupa složenosti te je navedena osnovna plaća po satu i za mjesec za svaku od 11 grupa složenosti poslova.

U Ugovoru su propisani novi neoporezivi iznosi prigodne nagrade – božićnice, novi iznosi i uvjeti za isplatu dnevnice za rad na terenu, troškova prijevoza na posao i s posla te dara u naravi.

Natrag