U Nar. nov., br. 48 od 22. travnja 2022. objavljene su Izmjene i dopune Nacionalnog Kolektivnog ugovora za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (2021. – 2022.) koje stupaju na snagu i primjenjuju se od 15. ožujka 2022. godine.

Navedenim izmjenama propisano je da se ugovor o zaposlenju zaključuje na  »Određeno vremensko razdoblje koje ne može biti duže od 9 mjeseci, a koje se po izboru Poslodavca može produžiti ili skratiti za jedan mjesec, ovisno o zahtjevima plovidbe, mogućnosti zamjene posade ili drugim opravdanim okolnostima.«

Osim toga, u čl. 6. st. 5. mijenja se te je propisano da: "U slučaju više sile i/ili okolnostima koje su izvan kontrole države zastave broda ili Poslodavca (primjerice epidemije, pandemije, prirodnih katastrofa, rata ili ratu sličnih događaja koji nemaju obilježje međunarodnih sukoba i sl.), a koja onemogućava iskrcaj Pomorca po isteku najdužeg vremenskog razdoblja na koje je zaključen Ugovor o zaposlenju, produžuje se razdoblje ukrcanja Pomorca do trenutka kada je moguće sigurno izvršiti iskrcaj, a najduže za vremensko razdoblje od 10 mjeseci i uz suglasnost Pomorca."

Natrag