Godišnja prijava prihoda i rashoda od razmjene usluga s inozemstvom

Prema odredbama Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (Nar. nov., br. 103/12 - 13/17; u nastavku: Odluka), tuzemne pravne i fizičke osobe koje zadovoljavaju kriterije propisane Odlukom dužne su Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije do 31. siječnja 2022. dostaviti Godišnje izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom (Obrazac US-GP) za 2021.

Obveznici dostavljanja predmetnog godišnjeg izvješća na Obrascu US-GP jesu rezidenti (pravne i fizičke osobe) koji zadovolje jedan od sljedećih kriterija:

  1. ukupan godišnji prihod koji ostvare pružanjem usluga obavljenih nerezidentima iznosi najmanje 750.000,00 kn ili
  2. ukupni godišnji rashodi po uslugama primljenim od nerezidenata iznose najmanje 1.000.000,00 kn.

Obveza dostavljanja Obrasca US-GP ne odnosi se na rezidente koji temeljem odabira u uzorak od strane HNB-a dostavljaju Mjesečno ili Tromjesečno izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom na Obrascu US-PB.

Na internet stranicama HNB-a nalazi se Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja, uključujući i detaljnu uputu za sastavljanje Obrasca US-GP.

O popunjavanju i dostavljanju Obrasca US-GP detaljnije smo pisali i u našem časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 u članku autora Alena Škudara "Statističko praćenje razmjene usluga s inozemstvom" u kojem smo dali i primjer popunjavanja Obrasca US-GP.

Natrag