U Nar. nov., br. 21 od 16. travnja 2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koji stupa na snagu dana 24. travnja 2021.

Razlozi zbog kojih se Zakon donosi:

 • Obveza u nacionalno zakonodavstvo iz područja zaštite tržišnog natjecanja prenijeti Direktivu(EU) 2019/1 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju i osiguravanju pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta (SL L 11, 14. 1. 2019.)
 • Uređivanje pravne osnoveza izračun plaća predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeća), zamjenika predsjednika Vijeća i članove Vijeća teda u postupku predlaganja predsjednika Vijeća i članova Vijeća, Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća i članove Vijećakako bi njihov izbor bio transparentan.
 • Odrediti Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: AZTN) kao opće, nacionalno regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 vezano uz primjenu članka 101. i članka 102. UFEU te Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004.
 • Urediti prestanak važenja Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju (Nar. nov., br. 78/11) kako bi se nacionalno zakonodavstvo uskladilo s pravnom stečevinom Europske unije.

Pitanja koja se Zakonom rješavaju:

 • AZTN se određuje kao opće, nacionalno regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima.
 • Definiraju se pojmovi koji se često koriste, primjerice: „kartel“, „tajni kartel”, „pokajnički program“, „izjava poduzetnika pokajnika“, „tijelo podnositelj zahtjeva”, „tijelo primatelj zahtjeva”, a posebno se u definiciji poduzetnika uređuje kako se poduzetnikom smatra i udruženje poduzetnika te se uređuje pojam „poduzetnici u postupcima ocjene koncentracija“.
 • AZTN-u je omogućeno da u rješenju kojim utvrđuje zabranjeni sporazum kao mjeru za otklanjanje štetnih učinaka zabranjenog sporazuma može poduzetniku odrediti mjeru praćenja poslovanja i/ili strukturnu mjeru koje su proporcionalne počinjenoj povredi i neophodne da bi se ta povreda uspješno otklonila.
 • Novim pravnim institutom „Obvezni razgovori“, AZTN će biti ovlašten pisanim zahtjevom pozvati radi saslušanja predstavnike poduzetnika ili predstavnike udruženja poduzetnika, predstavnike drugih pravnih osoba ili fizičku osobu, ako bi te osobe mogle imati informacije od značaja za primjenu odredbi Zakona.
 • Uvođenjem pravnog instituta „Dnevne novčane kazne“ utvrđuju se povrede Zakona za koje se može poduzetniku ili udruženju poduzetnika izreći dnevna novčana kazna te uvjeti i način izricanja dnevne novčane kazne za te povrede.
 • Uvođenjem pravnog instituta „Nagodbe u postupcima utvrđivanja kartela“, stranci u postupku će se omogućiti da AZTN-u prizna sudjelovanje u zabranjenom horizontalnom sporazumu – kartelu ili tajnom kartelu, što se smatra najtežom povredom u pravu tržišnog natjecanja, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku te da podnese pisanu izjavu da odustaje od osporavanja rješenja AZTN-a u upravnom sporu.
 • AZTN osloboditi od plaćanja novčane kazne onog sudionika zabranjenog horizontalnog sporazuma (kartela) ili tajnog kartela koji prvi obavijesti AZTN o zabranjenom horizontalnom sporazumu (kartelu) ili tajnom kartelu i dostavi podatke, činjenice i dokaze koji AZTN-u omogućuju pokretanje postupka i provođenje ciljane nenajavljene pretrage povezane s tajnim kartelom, pod uvjetom da AZTN još ne raspolaže dostatnim dokazima za pokretanje postupka i provođenje nenajavljene pretrage ili još nije proveo takvu pretragu.
 • Omogućuje se da se sadašnjim i bivšim direktorima, rukovoditeljima i drugim zaposlenicima poduzetnika koji su AZTN-u podnijeli prijavu za oslobođenje od plaćanja novčane kazne u okviru pokajničkog programa, neće izreći novčana kazna u upravnom postupku i upravnom sporu, u vezi s njihovim sudjelovanjem u zabranjenom horizontalnom sporazumu (kartelu) ili tajnom kartelu na koji se odnosi prijava za oslobođenje od novčanih kazni pod uvjetom da ispunjavaju propisane uvjete te da AZTN prihvati tu prijavu i prizna im status pokajnika.
 • Razrađuje se pravni institut „Uvid u izjave pokajnika i prijedloge za nagodbu“, a koji ovlašćuje AZTN da odobri pristup izjavama poduzetnika pokajnika ili prijedlozima za nagodbu, samo strankama u postupku na koji se izjave pokajnika i prijedlozi za nagodbu odnose i za potrebe ostvarivanja njihovih prava na obranu u tom postupku ili u upravnom sporu pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
 • Ukida se institut „Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju“.
 • Uređuje sepravna osnova za izračun plaće za predsjednika Vijeća, zamjenika predsjednika Vijeća i članove Vijeća.
 • Uređuje se da u postupku predlaganja predsjednika Vijeća i članova Vijeća, Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća i članove Vijećakako bi njihov izbor bio transparentan.
Natrag