Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 83/21)

U Nar. nov. br. 83 od 21. srpnja 2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_07_83_1515.html koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« (stupio na snagu 29.7.2021.), osim odredbe čl. 4. st. 1. toč.14., koji je izmijenjen čl. 4. ovoga Zakona, a koji stupa na snagu 10.11.2021., odredbe čl. 462. st. 5., koji je izmijenjen č. 134. st. 1. ovoga Zakona i koji stupa na snagu 1. siječnja 2022., odredbe čl. 295.a koji je dodan čl. 90. ovoga Zakona te odredbe čl. 344.a koji je dodan čl. 97. ovoga Zakona, a koji stupaju na snagu 28. veljače 2023.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala u odnosu na važeći Zakon izvršeno je daljnje usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, posebno u dijelu prenošenja Direktive (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU 2014/59/EU i 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.) (u nastavku: IFD) i osiguravanja provedbe Uredbe (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 11.2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014(SL L 314, 5. 12. 2019.) (u nastavku: IFR).

Kako se navodi u obrazloženju Prijedloga Zakona, IFD-om i IFR-om se propisuju posebni bonitetni zahtjevi za inicijalni kapital investicijskih društava, nadzorne ovlasti i instrumenti za bonitetni nadzor investicijskih društava koje provode nadležna tijela te zahtjevi za objavljivanje za nadležna tijela u području bonitetnih propisa i nadzora.

Osim toga, propisani su pojednostavljeni zahtjevi za investicijska društva i nadležna tijela radi ocjene adekvatnosti aranžmana i postupaka kako bi se osiguralo postupanje investicijskih društava u skladu s odredbama IFD-a i IFR-a.

Osim toga, izmjenama Zakona uređena je i razmjena informacija i poslovna tajna, revidirana su pravila o korporativnom upravljanju i primicima kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje investicijskih društava i njihovo osoblje spriječilo u preuzimanju prekomjernih rizika.

Izmjenama Zakona propisan je jedinstveni inicijalni kapital investicijskih društava ovisno o investicijskim uslugama i aktivnostima koje investicijsko društvo obavlja uz napomenu da se ne propisuje povećanje inicijalnog kapitala za investicijska društva koja trenutno posluju na području RH.

Osim navedenog, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dodjeljuju se sve ovlasti u provođenju bonitetnog nadzora investicijskih društava, te nalaganje dodatnih kapitalnih zahtjeva investicijskom društvu u slučaju da kapital kojim raspolaže ne pokriva sve rizike kojima je investicijsko društvo izloženo.

Izmjenama Zakon predviđeno je i isključenje primjene pojedinih zahtjeva o sustavima upravljanja te politikama i postupcima primitaka na  mala i međusobno nepovezana investicijska društva.

Uz navedeno, uključene su i odredbe koje uređuju izdavanje odobrenja društvima iz treće zemlje kao i odredbe koje se odnose na pružanje usluga na isključivu inicijativu klijenta od strane društava iz trećih zemalja, što je posebno važno u kontekstu izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije.

Kako se u obrazloženju Prijedloga Zakona navodi, ovlast licenciranja i nadzora nad značajnim pružateljima usluga dostave podataka sukladno Uredbi (EU) 2019/2175 Europskog parlamenta i Vijeća od 18.12.2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava (Tekst značajan za EGP) prelazi u nadležnost Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala (u daljnjem tekstu: ESMA), a organizacijski uvjeti za pružanje tih usluga propisuju se Uredbom (EU) 600/2014, a ne više nacionalnim zakonodavstvom. Na nacionalnoj razini i dalje se licenciraju i nadziru pružatelji usluga dostave podataka (APA - ovlašteni sustav objavljivanja i ARM – ovlašteni mehanizam izvještavanja) čije poslovanje nije od velikog prekograničnog značaja.

Nadalje, izmjenama Zakona prenosi se i odredba Direktive (EU) 2020/1504 Europskog parlamenta i Vijeća od 7.10.2020. o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih  instrumenata (Tekst značajan za EGP) (SL L 347, 20. 10. 2020.) koja predviđa izuzeće od primjene zakonskih odredbi na pružatelje usluga skupnog financiranja kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki (e) Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7.10.2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937.

Izmjenama Zakona prenose se i odredbe Direktive (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16.2.2021. o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija, i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (Tekst značajan za EGP) (SL L 68, 26. 2. 2021.). Ovom Direktivom izmijenjeni su određeni zahtjevi iz Direktive 2014/65/EU (MIFID II) i Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.6.2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.) te zahtjevi iz Direktive (EU) 2019/878 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 7. 6. 2019.) s ciljem ukidanja formalnih opterećenja te postizanja ravnoteže između dostatne razine transparentnosti prema klijentu, najviših standarda zaštite i prihvatljivih troškova ispunjenja zahtjeva za pružatelje investicijskih usluga.

Odredbe obuhvaćene izmjenama Zakona odnose se na postepeno ukidanje metoda komunikacije u papirnatom obliku, uvodeći pravilo elektroničke dostave podataka (osim u slučaju kada mali ulagatelj izričito zahtjeva dostavu u papirnatom obliku), ublažavanje zahtjeva u pogledu upravljanja proizvodima za obveznice s klauzulom o opozivu „make-whole“, olakšavanje poslovanja s profesionalnim ulagateljima i kvalificiranim nalogodavateljima u pogledu dostave informacija o troškovima, naknadama i pruženim uslugama.

Investicijskim društvima se i nadalje dopušta da zajednički plaćaju pružanje usluga istraživanja i usluga izvršenja ako se istraživanje provodi nad izdavateljima čija tržišna  kapitalizacija za tri kalendarske godine koje su prethodile istraživanju, izražena kotacijom na kraju godine, nije premašila 1 milijardu EUR.

Osim navedenog, na osobe koje profesionalno trguju robnim izvedenicama ili emisijskim jedinicama ili njihovim izvedenicama, u svrhu izuzeća od primjene odredbi o izdavanju odobrenja za rad, omogućuje se da se uvjeti za izuzeće ostvare kombinacijom kvantitativnih i kvalitativnih elemenata, podložno jasno definiranim uvjetima koje će u obliku smjernica i delegiranog akta dati Europska komisija, umjesto do sada samo kvalitativnih testova.

Propisano je da financijsku promociju (promotivne aktivnosti vezane za usluge investicijskog društva, ponuda usluga investicijskog društva, savjetovanje u svezi s financijskim instrumentima i uslugama koje nudi investicijsko društvo), osim reguliranih subjekata (investicijsko društvo i vezani zastupnik), mogu obavljati jedino tržišni posrednici. Tržišni posrednik koji radi samo financijsku promociju (bez pružanja financijskih usluga) ima ograničene zahtjeve registracije i uvjete poslovanja, ali identične zahtjeve za fer prikazom informacija klijentima u odnosu na investicijsko društvo.

Izmjenama Zakona propisano je izdavanje odobrenja Agencije za statusne promjene, osnivanje podružnice izvan Republike Hrvatske, stjecanje udjela koji prelazi 25% glasačkih prava u drugoj pravnoj osobi kao i cjenika burze, zbog činjenice da je burza ključna institucija financijske infrastrukture.

Radi zaštite malih dioničara dodatno se uređuje postupak povlačenja dionica s uređenog tržišta. Relaksiraju se Prijedlogom zakona obveze izvještavanja nefinancijskih drugih ugovornih strana o trgovanju s OTC izvedenicama prema Agenciji; u tom smislu, predlaže se umanjenje pragova za izvještavanje na način da se obvezom obuhvate samo značajne pozicije na one koji su sklopili više od 100 transakcija OTC izvedenicama, pri čemu njihov ukupni (bruto) nominalni iznos prelazi 300.000.000,00 kuna (do sada 50.000.000,00 kuna) te one koji su imali otvorene pozicije u OTC izvedenicama u ukupnom (bruto) nominalnom iznosu od preko 1.000.000.000,00 kuna (do sada 100.000.000,00 kuna).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag