U Nar. nov, br. 43 od 23.4.2021. objavljena je Uredba o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_04_43_834.html  koja je stupila na snagu 24.4.2021.

Uredbom se propisuje postupak provedbe sklapanja ugovora o javnim uslugama, način izračuna intenziteta državne potpore i druga postupanja koja prethode sklapanju ugovora o javnim uslugama, isplatama iz državnog proračuna, praćenju izvršavanja ugovora o javnim uslugama i nadzoru nad namjenskim trošenjem sredstava državne potpore.

Natrag