U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljena je Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1.1.2021.

Uredbom se određuju kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanima čl. 8. st. 1. Zakona o igrama na sreću.

Natrag