U Nar. nov., br. 75 od 2.7.2021. Odluka o donošenju programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_07_75_1416.html koja je stupila na snagu 1.7.2021.

Vlada RH je Odlukom donijela programe potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima, i to:

  1. Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19.

U okviru ovog programa dodjeljivat će se potpore poduzetnicima iz prometnog sektora, a koje su povezane s djelatnostima sljedećih NKD oznaka: Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. (NKD 49.39), Pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10), Djelatnost putničkih agencija (NKD 79.11), ako su povezane s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja te Djelatnost organizatora putovanja (turoperatora) (NKD 79.12), ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja.

Poduzetnici će ostvarivati pravo na potporu ako su u 2020. godini ostvarili pad poslovnih prihoda i to prihoda od prodaje usluga povremenog prijevoza u odnosu na 2019. godinu, sukladno kriterijima pada poslovanja kako su definirani ovim Programom (oblik i iznos potpore propisani su čl. 5. Programa), temeljem zahtjeva za potporu. Pad poslovanja u 2020. godini za poduzetnika koji ostvaruje pravo na potporu prema ovom Programu mora biti pad od najmanje 75% u odnosu na 2019. godinu.

Potpore dodjeljuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Program i Poziv se na mrežnoj stranici Ministarstva: https://mmpi.gov.hr/.

  1. Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

Potpore će se dodjeljivati sljedećim poduzetnicima: subjektima malog gospodarstva (trgovačkim društvima izvan javnog sektora i obrtima) iz turističkog sektora, koji imaju registriranu djelatnost NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) i koje su u upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik Ministarstva turizma i sporta) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 7/21.) ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno tada važećem Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 68/07 - 152/14).

Poduzetnici će ostvarivati pravo na potporu ukoliko su u 2020. godini ostvarili pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu, sukladno kriterijima pada poslovanja kako su definirani ovim Programom. (3) Pad poslovanja u 2020.-toj godini za poduzetnika koji ostvaruje pravo na potporu prema ovom Programu mora biti pad od najmanje 75% u odnosu na 2019. Poduzetnik mora dokazati pad poslovanja u skladu s odredbama Poziva dostavom godišnjih financijskih izvještaja promatranog i usporednog razdoblja predanih na FINA-u zbog javne objave ili PDV obrazaca za promatrano i usporedno razdoblje i dostavom ovjerovljene specifikacije računa Glavne knjige koje sadrže početno stanje, promet tijekom godine i zaključno stanja (bruto bilanca), a koji se dostavlja uz obrazac zbirne izjave o iznosu prihvatljivih troškova.

Iznos potpore utvrđuje se temeljem ukupnog iznosa prihvatljivih troškova iz članka 6. ovoga Programa vezanih za turističku agenciju poduzetnika u promatranom periodu, uz uvjet da ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000,00 kuna po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije (sukladno dostavljenom izračunu za 2020. godinu).

  1. Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19.

Pravo na potporu ostvaruju poduzetnici iz djelatnosti NKD 90.02 i to profesionalni organizatori prihvatljivih događanja te poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja (najam opreme i prodaja ulaznica), a koji mogu dokazati da im je više od 50 % poslovne aktivnosti u 2019. godini vezano uz prihvatljiva događanja. Pravo na potporu ostvaruju i poduzetnici koja ne potpadaju pod NKD 90.02, ali koji mogu dokazati da im je više od 50 % poslovne aktivnosti vezano uz prihvatljiva događanja. Razina poslovnih aktivnosti mjeri se brojem prihvatljivih događanja i prihodima ostvarenim od prihvatljivih događanja.

Za kriterij pada poslovanja uzima se pad poslovnih prihoda, a koji se dokazuje vjerodostojnom dokumentacijom iz stavka 4. ovoga članka. Promatrani period je 2020. godina, a ona se uspoređuje s 2019.-om godinom. Pad poslovanja u 2020.-toj godini za poduzetnika koji ostvaruje pravo na potporu prema ovom Programu mora biti pad od najmanje 75% u odnosu na 2019. godinu.

Poduzetnik mora dokazati pad prihoda od poslovanja u skladu s odredbama Poziva dostavom godišnjih financijskih izvještaja promatranog i usporednog razdoblja predanih na FINA-u zbog javne objave ili PDV obrazaca za promatrano i usporedno razdoblje i dostavom ovjerovljene specifikacije računa Glavne knjige ili računa drugih temeljnih financijskih izvještaja koji sadrže početno stanje, promet tijekom godine i zaključno stanja (bruto bilanca), a koji se dostavlja uz obrazac zbirne izjave o iznosu prihvatljivih troškova.

Potpore prema ovom Programu dodjeljuje Ministarstvo kulture i medija.

Potpore iz navedenih Programa dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag