U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/21 objavljen je članak "Primjena izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o računovodstvu od 1. siječnja 2021.". Autorica članka je Nikolina Bičanić

Izmijenjeni Pravilnik o proračunskom računovodstvu primjenjuje se na evidentiranje poslovnih događaja od 1.1.2021. Jasno su propisani: › obveza sastavljanja Izjave o prijeboju na kojoj svi sudionici prijeboja trebaju potvrditi iznos prijeboja i na temelju kojeg se prijeboj treba evidentirati u poslovnim knjigama, › način iskazivanja dionica, udjela u glavnici i vrijednosnih papira, › način evidentiranja zaduživanja putem izdavanja obveznica i trezorskih zapisa, › obveza popisa imovine i obveza evidentiranih u okviru izvanbilančnih zapisa, ›     način evidentiranja razlika proizašlih iz primjene valutne klauzule  i obveza i način usklađivanja imovine i obveza denominiranih u stranoj valuti ili na koje se primjenjuje valutna klauzula na dan sastavljanja bilance te › način evidentiranja otpisa potraživanja i obveza. Dopunjene su odredbe koje se odnose na evidentiranje promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, promijenjen je način evidentiranja plaćanja po protestiranim jamstvima i njihovim povratima. Promijenjen je Računski plan, u najvećoj mjeri zbog novog načina evidentiranja protestiranih jamstava.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag