U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Predujmovi za građevinske usluge". Autorica članka je Irena Slovinac.

Za primljeni predujam primatelj predujma obvezan je izdati račun te u njemu obračunati PDV. Međutim, u slučaju predujmova za građevinske usluge kao i druge isporuke dobara i usluga za koje se primjenjuje prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u, PDV je obvezna obračunati osoba koja je uplatila predujam.

Natrag