U Nar. nov., br. 72/21 od 29.6.2021. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« tj. 7.7.2021., osim odredbi čl. 66. st. 13., čl. 67. st. 10. i čl. 81. st. 4. Pravilnika koje stupaju na snagu primjenom provedbenih akata koje donosi Europska komisija.

Pravilnikom se propisuju uvjeti i način održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, uvjeti za sigurnost plovidbe u luci, način utvrđivanja tih uvjeta te vođenje registra luka, obveze u pogledu dostave informacije o brodskom otpadu, predaje, prihvata i sakupljanja otpada i ostataka tereta s pomorskih objekata, sadržaj plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa pomorskih objekata u lukama, informacije o brodskom otpadu, način i rokovi dostave i čuvanja potvrde o isporuci otpada, rokovi za dostavu prigovora i način postupanja s prigovorima, kriteriji za utvrđivanje visine naknade za prihvat i sakupljanje otpada, kao i kriteriji, visina i način plaćanja naknade za prihvat i sakupljanje otpada za ribarske brodove, jahte i brodice.

Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi:

  • Direktiva (EU) 2019/883 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, izmjeni Direktive 2010/65/EU i stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ (Tekst značajan za EGP), (SL L 151, 7. 6. 2019.)
  • Direktiva 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 283, 29. 10. 2010.).

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12 i 7/17).

 

Natrag