U Nar. nov., br. 70/21 od 25.06.2021. objavljen je novi  Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma koji stupa na snagu 2. srpnja 2021. godine.

I novim Pravilnikom propisano  je umanjenje osnovice za prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja te prihode od dividendi odnosno udjela u dobiti. Nadalje, novim Pravilnikom propisuje se i umanjenje osnovice  korisnika državne potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima korona virusom (COVID 19) za iznos dobivene potpore, pri čemu je prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika propisano da se isto umanjenje primjenjuje i na predaju OKFŠ za 2020. godinu.

Rokovi plaćanja akontacija nisu promijenjeni te se i nadalje plaćaju tromjesečno u visini obračuna za prethodnu godinu:

  1. za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka, u roku do 30. travnja;
  2. za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja, u roku do 30. lipnja;
  3. za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna, u roku do 30. rujna;
  4. za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca, u roku do 31. prosinca.

Iznimno, prva  akontacija u tekućoj godini može se uplatiti u iznosu zadnje akontacije iz prethodne godine zbog nedostupnosti podataka za izračun konačnog obračuna naknade.

U prilogu Pravilnika objavljen je i novi Obrazac OKFŠ.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br.  19/15).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag