U Nar. nov., br. 88/21 od 6.8.2021. objavljen je Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 14.8.2021.

Pravilnikom se propisuju mjere za poticanje korištenja biogoriva odnosno obnovljivih izvora energije u prijevozu i način njihova provođenja te se preuzima Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 21. 12. 2018.) u hrvatsko zakonodavstvo.

Obveza stavljanja biogoriva odnosno obnovljive energije na tržište za potrebe prijevoza u Republici Hrvatskoj u 2021. godini određena je Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku.

Obveznik stavljanja biogoriva odnosno obnovljive energije na tržište koji je na dan stupanja na snagu Pravilnika upisan u registar trošarinskih obveznika dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika podnijeti Ministarstvu (tj. središnjem tijelu državne uprave nadležnom za energetiku) prijavu za upis u registar obveznika.

Korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu koji je na dan stupanja na snagu Pravilnika upisan u upisnik o izdanim dozvolama za autobusne linije ili korisnik goriva u javnom obalnom linijskom prijevozu upisan u registar koncesija ili korisnik goriva u javnom sektoru upisan u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, dužan je u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika podnijeti Ministarstvu (tj. središnjem tijelu državne uprave nadležnom za energetiku) prijavu za upis u registar korisnika.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (Nar. nov., br. 42/10, 94/18 i 119/18).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag