U Nar. nov., br. 147 od 30.12.2020. objavljen je Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu.

Ovim Pravilnikom uređuje se izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu.

Obveznici plaćanja naknada su:

 1. subjekti nadzora Hanfe iz članka 203. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20 dalje: ZOS) osim subjekata nadzora iz članka 203. stavka 5. točaka 4., 5., 6., 7., 9.,10. i 11. ZOS-a i subjekti iz članka 66. i iz članka 17. stavka 1. točki 4. i 5. i stavka 3. točki 3. i 4. ZOS-a
 2. burze iz članka 284. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18 i 17/20 dalje: ZTK)
 3. središnji depozitoriji iz članka 558. i središnja klirinška depozitarna društva iz članka 628. ZTK-a
 4. središnje druge ugovorne strane iz članka 536. stavka 1. točke 1. ZTK, koje dobiju odobrenje za rad od strane Hanfe
 5. izdavatelji iz članka 459. stavka 1. ZTK
 6. osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti sukladno članku 6. ZTK-a (kreditne institucije, investicijska društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i tržišni posrednici),
 7. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz članka 5. i članka 198. stavka 5. točke 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20)
 8. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 9. i članka 275. stavka 5. točaka 1, 2. i 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18 i 115/18)
 9. subjekti nadzora Hanfe iz članka 346. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16 i 126/19 dalje: ZOIFJP)
 10. subjekti nadzora Hanfe iz članka 232. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18 i 126/19 dalje: ZAIF)
 11. društva za upravljanje fondovima osnovanima posebnim zakonima, nad čijim je poslovanjem Hanfa ovlaštena za provođenje nadzora
 12. leasing-društva iz članka 3. stavka 1. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13, dalje: ZOL), leasing društva iz treće države i leasing društva države članice iz članka 46. stavka 2. ZOL-a koje obavljaju poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice sukladno članku 48. ZOL-a, kao i leasing društvo države članice iz članka 46. stavka 1. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice
 13. faktoring-društva iz članka 20. stavka 1. Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, broj 94/14, 85/15 i 41/16, dalje: ZOF), faktoring-društva iz treće države i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 2. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske putem podružnice sukladno članku 61. ZOF-a kao i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 1. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske preko podružnice,
 14. mirovinska osiguravajuća društva iz članka 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18) i institucije za strukovno mirovinsko osiguranje iz članka 138. stavka 5. točaka 2. i 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i
 15. društva za dokup mirovina iz članka 3. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine«, broj 153/13).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se na obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

 

Natrag