U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/21 objavljen je članak "Plaće i materijalna prava u JLP(R)S-ima". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Plaća koju je poslodavac obvezan isplatiti radniku za izvršeni rad može biti određena zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili/i ugovorom o radu. U jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) mjerila za određivanje plaća župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama JLP(R)S-a, određena su Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 28/10; u nastavku: Zakon). Pored plaća, Zakonom su propisana i mjerila za određivanje naknade za rad zamjenika župana, gradonačelnika i njihovih zamjenika te općinskih načelnika i njihovih zamjenika, koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Župan, gradonačelnik i općinski načelnik i njihovi zamjenici su lokalni dužnosnici čija su prava na plaću i naknadu za rad uređena Zakonom, a čl. 4. Zakona, ograničen je najviši iznos tih plaća, koje se, bez uvećanja za radni staž, ne smiju odrediti u iznosima većim od umnoška propisanog koeficijenta i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika.  

Osnovicu i koeficijente za obračun plaće određuje odlukom predstavničko tijelo JLP(R)S) u kojoj župan, gradonačelnik i općinski načelnik i njihovi zamjenici obnašaju dužnost. Prijedlog osnovice i koeficijente za obračun plaće tijelu JLP(R)S predlaže župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik.

Koeficijenti  za obračun plaće zamjenika župana, zamjenika gradonačelnika i zamjenika općinskih načelnika nisu propisani Zakonom već se oni određuju ovisno o koeficijentu župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i mogu iznositi najviše do 85% koeficijenta župana, gradonačelnika odnosno općinskog načelnika čiji su zamjenici.

Ako zamjenik župan, gradonačelnik i njihovi zamjenici kao i općinski načelnici i njihovi zamjenici obnašaju dužnost bez zasnivanja radnog odnosa oni za svoj rad ne ostvaruju plaću već naknadu za rad koja iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. 

Plaću službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama JLP(R)S-a čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za obračun plaće u upravnim odjelima i službama JLP(R)S-a se utvrđuje kolektivnim ugovorom.

Više o plaćama i materijalnim pravima u JL(R)S-ima pročitajte opširnije u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag