U Nar. nov., br. 24/21 od 10.3.2021. objavljena je Odluka o porezima Grada Umaga – Umago (u nastavku: Odluka) koja se primjenjuje od 1.1.2021.

Odlukom se utvrđuju porezi Grada Umaga – Umago, te propisuju stope, visina poreza, način obračuna, način i uvjeti plaćanja i drugi elementi za njihovo utvrđivanje i naplatu.

Porezi Grada Umaga – Umago su: 1. PRIREZ POREZU NA DOHODAK (plaća se po stopi od 6%), 2. POREZ NA POTROŠNJU (plaća se po stopi od 3%), 3. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR (plaća se u iznosu od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine, godišnje), 4. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA (plaćaju pravne i fizičke osobe korisnici javnih površina za čije se korištenje izdala suglasnost i odgovarajući akt od strane nadležnih gradskih službi, a visina poreza na korištenje javnih površina ovisi o zonama, namjeni i razdoblju korištenja istih kako je propisano Odlukom).

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Umaga – Umago (»Službene novine Grada Umaga«, broj 17/2019).

Natrag