U Nar. nov., br. 24/21 od 10.3.2021. objavljena je Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2021. (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 18.3.2021., a primjenjuje se od 1.1.2021.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1.1.2021. iznosi 1.598,91 kn.

Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1.1.1999. do 31.12.2020. usklađuju se od 1.1.2021. za 0,56 %.

Natrag