U Nar. nov., br. 53 od 19.5.2021. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Zadvarje koja je stupa na snagu 1. lipnja 2021.

Ovom se Odlukom utvrđuje vrsta poreza, tko je porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza koji su prihod Proračuna Općine Zadvarje.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Zadvarje (»Službeni glasnik Općine Zadvarje« broj: 8/18) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Zadvarje (»Narodne novine« broj 145/20).

Natrag