U Nar. nov., br. 147 od 30.12.2020. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Visoko

 

Općinski porezi su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 8,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Porez na korištenje javnih površina plaća se za postavljanje pokretne naprave na javnoj površini na svaki m2 površine, po danu korištenja i to:

– ljetne terase

20,00 kn/m2

– prodajni stolovi i klupe

20,00 kn/m2

– površine ispred trgovina za prodaju robe

20,00 kn/m2

– zabavišta, cirkusi i sl.

5,00 kn/m2

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/2017) i Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 87/2017).

Natrag