U Nar. nov., br. 96/21 od 1.9.2021. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Pušća (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2022. godine, osim odredbe čl. 3. Odluke (o stopi prireza) koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«, sve sukladno odredbi čl. 42. st. 2. i 3. Zakona o lokalnim porezima.

Općini Pušća pripadaju sljedeći općinski porezi: • prirez porezu na dohodak (plaća se po stopi od 10%) • porez na kuće za odmor (plaća se godišnje na cijelom području Općine Pušća u iznosu od 15,00 kuna/m² korisne površine kuće za odmor) • porez na korištenje javnih površina (plaća se za postavljanje po­kretne(ih) naprave(a) na javnoj površini u iznosu od 10,00 ­kuna/m² zauzete javne površine za svaki dan korištenja).

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Pušća (»Službeni glasnik Općine Pušća« broj 7/18 i 1/21).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag