U Nar. nov., br. 106/21 od 29.9.2021. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Civljane.

Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeće vrste, stope i visine poreza:

  • prirez porezu na dohodak - plaća se po stopi od 5%;
  • porez na potrošnju - plaća se po stopi od 3%;
  • porez na kuće za odmor - plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor.

Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Civljane, klasa: 410-01/19-01/05, urbroj: 2182/13-02/19-1 (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 16/19).

Natrag