U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljena je Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2021.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za: - – investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, – investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, – informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sve suklad­no planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su donijeti svoje odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u okvirima bilanciranih sredstava iz toč. I. Odluke, a u skladu sa stvarnim stanjem i potrebama zdravstvenih ustanova čiji su osnivači, u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta, odnosno normativa i standarda iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, koje utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb donose zaključak kojim utvrđuju popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova čiji su osnivači, uvažavajući svrhu utvrđenu u toč. I. Odluke uz primjenu kriterija i mjerila iz toč. III. i IV. Odluke. Ukoliko se u popis prioriteta uvrste obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb trebaju sukladno čl. 44. st. 6. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15) prioritetno osigurati sredstva u okviru dodijeljene visine, te o istome izvijesti ministarstvo nadležno za zdravstvo uz dostavu dokumentacije.

Utvrđeni popis prioriteta, kao i izmjene i dopune utvrđenog popisa prioriteta tijekom proračunske godine, jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dostavljaju na suglasnost ministru nadležnom za zdravstvo.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava, te ministarstvu nadležnom za zdravstvo dostaviti izvještaj o nabavljenoj robi i izvršenim radovima za koje su obveze dospjele ili dospijevaju u mjesecu za koji se podnosi zahtjev za doznaku sredstava.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su ministarstvu nadležnom za zdravstvo dostaviti izvještaje za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021. u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, a izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. do 31.3.2022., na obrascima Z-1 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima zdravstvenih ustanova i Z-2 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, koji su sastavni dio Odluke.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove.

Natrag